CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: Nghiên cứu pháp luật

Bàn về những vướng mắc trong công tác Thi hành án hình sự

Công tác kiểm sát thi hành án hình sự là một trong những khâu công tác thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân. Thi hành án hình sự chính là việc thi hành các bản án và quyết định của Tòa án đã có hiệu…

CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

STT TÊN VĂN BẢN ĐƯỜNG DẪN 1 Công văn 276/TANDTC-PC năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 của HĐTP Tòa án nhân dân tối cao https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Trach-nhiem-hinh-su/Cong-van-276-TANDTC-PC-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-co-loi-nguoi-pham-toi-Bo-luat-hinh-su-2015-2016-321954.aspx 2 Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội…

QUY CHẾ NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH KSND

STT TÊN VĂN BẢN ĐƯỜNG DẪN GHI CHÚ   1 Quyết định 279/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-279-QD-VKSTC-2017-Quy-che-quan-ly-cong-tac-trong-nganh-Kiem-sat-nhan-dan-369271.aspx     2       Quyết định 15/QĐ-VKSTC năm 2018 về Mẫu văn bản tố tụng, văn bản…

NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ

STT TÊN VĂN BẢN ĐƯỜNG DẪN GHI CHÚ     1 Nghị định 19/2018/NĐ-CP về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-dinh-19-2018-ND-CP-quy-dinh-viec-tinh-tong-khoi-luong-hoac-the-tich-chat-ma-tuy-374474.aspx     2 Nghị định 30/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết việc thành lập và…

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

STT TÊN VĂN BẢN ĐƯỜNG DẪN GHI CHÚ 1 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi…

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

STT TÊN VĂN BẢN ĐƯỜNG DẪN GHI CHÚ 1. Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 của HĐTP Tòa án nhân dân tối cao https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-01-2016-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-khoan-3-dieu-7-bo-luat-hinh-su-2015-316651.aspx 2. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo…

BỘ LUẬT, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VÀ UBTVQH

STT TÊN VĂN BẢN ĐƯỜNG DẪN GHI CHÚ 1 Bộ luật hình sự 2015 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2017-Bo-luat-Hinh-su-363655.aspx 2 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx 3 Luật tổ chức VKSND năm 2014 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Vien-kiem-sat-nhan-dan-2014-259723.aspx 4 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-to-chuc-co-quan-dieu-tra-hinh-su-2015-298378.aspx 5 Luật giám định tư pháp 2012 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-giam-dinh-tu-phap-2012-142764.aspx     6…