Liên hệ

  • Địa chỉ: Phường Cao Xanh – Tp. Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
  • Điện thoại: 0203.3837.835
  • Email: phongtk.vksnd@quangninh.gov.vn
  • Website: www.vksquangninh.gov.vn