CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

STT TÊN VĂN BẢN ĐƯỜNG DẪN
1 Công văn 276/TANDTC-PC năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 của HĐTP Tòa án nhân dân tối cao https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Trach-nhiem-hinh-su/Cong-van-276-TANDTC-PC-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-co-loi-nguoi-pham-toi-Bo-luat-hinh-su-2015-2016-321954.aspx
2 Công văn 301/TANDTC-PC năm 2016 áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Trach-nhiem-hinh-su/Cong-van-301-TANDTC-PC-quy-dinh-co-loi-cho-nguoi-pham-toi-Bo-luat-hinh-su-2015-2016-326508.aspx
3 Công văn 196/TANDTC-PC năm 2018 về áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Trach-nhiem-hinh-su/Cong-van-196-TANDTC-PC-2018-ap-dung-diem-c-khoan-2-Dieu-321-Dieu-322-cua-Bo-luat-Hinh-su-392992.aspx

Tin tức mới nhất