CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phát huy những giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý của hiến pháp năm 1946 trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

 

Nội dung, tư tưởng của Hiến pháp 1946 được thể hiện ở các giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý và tính nhân văn cao cả, đó là những giá trị lớn và bền vững nhất được tiếp thu và kế thừa trong các bản hiến pháp sau này của nước ta. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước cùng toàn dân đang ra sức thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập nhằm công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, việc nghiên cứu, nhìn nhận lại những giá trị của Hiến pháp 1946 là việc làm rất cần thiết. Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Nguồn tin: vpqh.gov.vn

Tin tức mới nhất