CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

Sơ đồ tổ chức bộ máy TỔ CHỨC BỘ MÁY VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Lãnh đạo viện kiểm sát Viện trưởng : Đồng chí Lương Phúc Sơn Phó Viện trưởng : Đồng chí Nguyễn Huy Thắng    Phó Viện trưởng : Đồng chí Nguyễn Mai Thuý Phó Viện trưởng : Đồng chí Đặng Đình Vang Phó Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Văn…

Đảng bộ

1. Giới thiệu chung Đảng bộ (thời kỳ đầu là Chi bộ) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngay từ buổi đầu thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các mặt công tác của Đảng ủy khối các cơ…

Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Trong phạm vi…

Công đoàn

1. Chức năng Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp…

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

1. Vị trí, chức trách, nhiệm vụ Ban cán sự Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định thành lập theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, là cơ quan lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng,…