CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

STT TÊN VĂN BẢN ĐƯỜNG DẪN GHI CHÚ
1 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-01-2017-TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN-PTNT-VKSNDTC-phoi-hop-tiep-nhan-to-cao-368583.aspx
2 Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định về phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-02-2018-TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN-PTNT-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-394337.aspx
3 Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-lien-tich-03-2018-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP-ghi-am-ghi-hinh-trong-qua-trinh-dieu-tra-366493.aspx
4 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-lien-tich-04-2018-TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-thuc-hien-quy-dinh-cua-Bo-luat-to-tung-hinh-su-402166.aspx
5 Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-lien-tich-06-2018-TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC-thu-tuc-thu-nop-ngan-sach-402279.aspx
6 Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP hướng dẫn áp dụng Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/Thong-tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-61683.aspx Hướng dẫn Bộ luật hình sự năm 1999 (vẫn còn hiệu lực)

Tin tức mới nhất