CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

STT TÊN VĂN BẢN ĐƯỜNG DẪN GHI CHÚ
1. Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 của HĐTP Tòa án nhân dân tối cao https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-01-2016-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-khoan-3-dieu-7-bo-luat-hinh-su-2015-316651.aspx
2. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo của HĐTP Tòa án nhân dân tối cao https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-02-2018-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-Dieu-65-cua-Bo-luat-Hinh-su-ve-an-treo-378454.aspx
3. Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-02-2019-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-Bo-luat-Hinh-su-ve-toi-mua-ban-nguoi-390771.aspx
4. Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-quyet-huong-dan-ap-dung-cac-Dieu-141-142-143-144-145-146-va-147-cua-Bo-luat-Hinh-su-414764.aspx
5. Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 299 và Điều 300 của Bộ luật Hình sự https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-07-2019-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-Dieu-299-Dieu-300-cua-Bo-luat-Hinh-su-427194.aspx

Tin tức mới nhất