CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

1. Vị trí, chức trách, nhiệm vụ

Ban cán sự Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định thành lập theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, là cơ quan lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hoạt động của ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Ban cán sự Đảng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo ngành Kiểm sát Quảng Ninh quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị quyết của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; đồng thời thể chế hoá thành chương trình, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Quảng Ninh để tổ chức thực hiện;

Lãnh đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tổ chức cán bộ và nhiệm vụ công tác trong ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Theo phân cấp quản lý cán bộ của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự xem xét, quyết định các nội dung về công tác tổ chức cán bộ; xem xét ra Nghị quyết đề nghị bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm đối với một số chức vụ, chức danh; quyết định thẩm tra, kết luận đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại;

Định kỳ báo cáo việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác xây dựng ngành Kiểm sát Quảng Ninh theo yêu cầu của Đảng, của ngành và kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng về công tác tổ chức cán bộ. Ban cán sự có trách nhiệm xem xét, quyết nghị, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao những vụ, việc do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân yêu cầu, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

2. Cơ cấu tổ chức

Ban cán sự Đảng gồm có 04 đồng chí.

Bí thư Ban cán sự Đảng: Đồng chí Lương Phúc Sơn – Viện trưởng.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 303- Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3836734 hoặc 0203.3837835- số máy lẻ 303 (đồng chí Xuân).

Email: tranthihuong_vksnd@quangninh.gov

Tin tức mới nhất