CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Ngành Kiểm sát Quảng Ninh tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Ngành Kiểm sát Quảng Ninh tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong nhiều năm qua, ngành Kiểm sát Quảng Ninh đã quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động toàn Ngành trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là những người đứng đầu đơn vị nhằm góp phần thiết thực, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

Quán triệt, thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Thực hiện sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát hai cấp ở tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thường xuyên; kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt: chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định trong quản lý, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Thực hiện đầy đủ “Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công với những quy định mới về định mức tiêu chuẩn, chế độ.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Chương trình số 36/CTr-VKS-VP ngày 28/4/2017 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Ngành Kiểm sát Quảng Ninh, giai đoạn 2016 – 2020, đã đề ra nhiều biện pháp, cụ thể:

1. Phải xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hàng ngày và đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng tại đơn vị; thực hiện nghiêm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi đi công tác, cán bộ khi đi công tác phải có kế hoạch cụ thể và được Lãnh đạo Viện duyệt đồng ý cho đi công tác, đăng ký giấy đi đường với bộ phận Văn phòng….

2. Thực hiện các biện pháp để nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm các phần mềm do VKSND tối cao quy định. Phát huy hiệu quả chữ ký số và phần mềm số hóa, quản lý văn bản, hộp thư công vụ trong Hệ thống Chính quyền điện tử của tỉnh. Soạn thảo, trình duyệt, sửa chữa và gửi văn bản (không mật) qua hộp thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản. Tăng cường sử dụng phần mềm quản lý người bị tạm giữ, tạm giam…. Khai thác tốt hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ công tác giao ban, tập huấn, tổ chức rút kinh nghiệm. Chú trọng thực hiện việc “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để bảo đảm sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng….

3. Nghiêm túc triển khai kịp thời việc lập dự toán và phân bổ, điều chỉnh dự toán theo đúng quy định, giao dự toán chi NSNN cho các đơn vị trực thuộc theo đúng định mức chi tiết và hướng dẫn của VKSND tối cao, đồng thời thực hiện công khai tài chính theo quy định. Tận dụng, khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại hiện có, chỉ thực hiện mua sắm mới khi thực sự cần thiết và đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Thực hiện tiết kiệm giảm tối đa trong việc sử dụng điện, nước, xăng, dầu, điện thoại, hội nghị, công tác phí….; Thực hiện việc quản lý và sử dụng dự toán ngân sách Nhà nước trên hệ thống dịch vụ công tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

4. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong việc thi tuyển Công chức. Bố trí luân chuyển, đề bạt và sử dụng cán bộ phải dựa trên năng lực, sở trường và tính hợp lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới và yêu cầu của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hành tiết kiệm trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian làm việc; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân” và Kế hoạch số 611 của UBND tỉnh Quảng Ninh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá văn minh”.

Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của công chức trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hai cấp VKS Quảng Ninh dần đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy định; không có cán bộ, công chức nào vi phạm phải xử lý lỷ luật, đã góp phần tích cực vào những thành tích xuất sắc mà ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Những năm qua, Ngành kiểm sát Quảng Ninh 11 năm liên tục được Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu thi đua, năm 2013 được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhất”; năm 2015, được công nhận danh hiệu: “Anh hùng lao động”. Đảng bộ cơ quan 11 năm liên tục được công nhận “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Để làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện.

Hai là, Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi tuyển, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; đánh giá, phân loại cán bộ trên cơ sở thành tích, có định lượng cụ thể của công tác chuyên môn. Rà soát, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị “về việc tình hình thực hiện tinh giảm biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 – 2016, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn năm 2017 – 2021”. Sắp xếp, luân chuyển, điều động, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm; tăng cường nhân lực cho công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát việc giải quyết án hành chính, dân sự, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định mới của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm. Thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh tư pháp, chức vụ quản lý theo đúng quy định; kiên quyết không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại những cán bộ năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ.

Vũ Thị Toan – Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Ninh

Tin tức mới nhất