CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: Kỷ niệm 90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam