CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: Kỷ niệm 63 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân