CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

SÁU MƯƠI NĂM


SÁU MƯƠI NĂM

Sau mươi năm thành lập ngành

Công tố, kiểm sát tiến hành công khai

Đúng sai khắc rõ anh tài

Cán cân công, tội, đúng, sai rõ ràng

Luật nghiêm minh bạch là vàng

Hồ sơ thẩm định như sàng gạo trong

Xét án làm rõ đục, trong

Không để tội phạm ngoài vòng nhởn nhơ

Lý, tình là nghiệp là thơ

Không để oan trái làm dơ tình người

Cán cân công lý sang ngời

Làm người kiểm sát rèn đời thanh cao. 

 

                                                                 Hải Hà, ngày 30 tháng 9 năm 2019

                                                                                Đặng Đức Trung

Tin tức mới nhất