CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Danh mục: Các đạo Luật tư pháp mới

VKSND tỉnh Quảng Ninh làm tốt công tác phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vụ, việc hành chính


VKSND tỉnh Quảng Ninh làm tốt công tác phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giải quyết các vụ, việc hành chính