CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Tag Archives: P12

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra toàn diện công tác kiểm sát đối với các Viện kiểm sát cấp huyện năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác số 02/KH-VKS ngày 30/12/2022, của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ninh về công tác năm 2023 và Quyết định số 54/QĐ-VKS ngày 02/10/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh về việc…