CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 15)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 15 là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Phòng có những nhiệm vụ sau:

Hàng năm căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng chương trình công tác và các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ;

Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc; công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý;

Giúp việc cho Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong công tác xét tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát Quảng Ninh;

Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;

Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề…bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của ngành;

Giúp việc cho Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí

Trưởng phòng: Đồng chí Vũ Thị Thanh Xuân ; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trương Văn Hậu.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 303,304- Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.836734- Số máy lẻ 303 (đồng chí Hương)

Email: phong15.vksnd@quangninh.gov.vntranthihuong_vksnd@quangninh.gov

Tin tức mới nhất