CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

PHÒNG THANH TRA

1. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ

Phòng Thanh tra là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Phòng có những nhiệm vụ sau:

Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh về công tác thanh tra hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; hoạt động công vụ; thực hiện quy chế dân chủ… ; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức và người lao động trong ngành Kiểm sát Quảng Ninh.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp;

Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí

Chánh thanh tra: Đồng chí Nguyễn Văn Tuyển; Phó chánh thanh tra : đồng chí Vũ Thị Toan

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 302, 402- Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.836734- Số máy lẻ 302 (đồng chí Lương)

Email: thanhtra.vksnd@quangninh.gov.vnluuthihienluong@quangninh.gov.vn

Tin tức mới nhất