CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Tên gọi tắt: Phòng Thống kê – Ký hiệu: TK)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Thống kê là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm, tổ chức triên khai thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tuyên truyền của Viện kiểm sát hai cấp. Phòng có nhiệm vụ sau:

Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch công tác năm của toàn ngành Kiểm sát Quảng Ninh; Triển khai và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch của các phòng và các VKS cấp huyện ở tất cả các khâu công tác; Định kỳ thông báo tiến độ thực hiện kế hoạch và tham mưu cho Lãnh đạo để áp dụng các biện pháp chỉ đạo, điều hành, đảm bảo các khâu công tác được thực hiện có hiệu quả;

Tổ chức thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo tổng hợp, báo cáo thống ở cả hai cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức thực hiện thống kê hình sự, thống kê liên ngành;

Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo, thống kê nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thống kê hình sự liên ngành, thống kê tội phạm của Viện kiểm sát tỉnh và các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê, ứng dung công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền;

Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo đúng chế độ bảo mật của nhà nước và quy định của ngành;

Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý mọi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ; hướng dẫn và quản lý về kỹ thuật công nghệ thông tin ở Viện kiểm sát hai cấp.

Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc thực hiện công tác tuyên truyền nhằm đưa những thông tin hoạt động của ngành Kiểm sát nói chung và 2 cấp Kiểm sát Quảng Ninh nói riêng được tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí

Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Đức Thành; Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trần Thị Minh Hảo.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 203, 204- Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333.832197- Số máy lẻ 203 (đồng chí Thành)

Email : phongtk.vksnd@quangninh.gov.vn;

 

Tin tức mới nhất