CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRẺ TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN


NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRẺ TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. 

Thanh niên Việt Nam trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh, trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước luôn phát huy truyền thống của dân tộc, luôn nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Người biểu lộ niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, là lớp người “xung phong” trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”  và “trong mọi công việc. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã khẳng định: thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đội ngũ cán bộ trẻ được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. Cùng với chủ trương của Đảng, ngành Kiểm sát nhân dân cũng hết sức chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo, phát triển các cán bộ trẻ, đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm chocông tác ngành được bền vững, kế cận và phát huy những thành tựu mà các lớp tiền bối đi trước đã làm được, góp phần bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền, lợi ích của Nhà nước,bảo vệ chế độ chủ nghĩa. Đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, của Ngành, hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ trẻ cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm qua, lãnh đạo ngành Kiểm sát luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, năng động, dám nghĩ, biết làm, có năng lực công tác, biết ứng dụng hiệu quả khoa học – công nghệ vào thực tế giải quyết công việc; khắc phục tình trạng hụt hẫng, chưa đảm bảo tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ, thiếu cơ cấu cán bộ trẻ. Mặc dù đã có sự quan tâm, đào tạo của ngành nhưng đại đa số các cán bộ trẻ hiện nay quan tâm đến công tác Đảng còn hời hợt, chưa có kiến thức sâu sắc về Đảng. Việc đứng vào đội ngũ Đảng chỉ mang tính chất hình thức và là yếu tố cần trong công tác chứ không có nhiệt huyết và không quam tâm trau dồi kiến thức về Đảng, về chính trị, mặc dù cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ công việc chuyên môn nghiệp vụ luôn được gắn chủ trương, đường lối chính sách của Đảng. Tư tưởng của cán bộ trẻ hiện nay còn ngại học tập lý luận chính trị; thấy “khô”, khó khi thực hiện các vấn đề liên quan đến Đảng; kém ý chí đấu tranh phê bình và tự phê bình; không thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, chính trực, trau dồi các công tác Đảng được thực hiện trong ngành.

Để dẫn đến những tình trạng đó, một phần quan trọng là do ý thức bản thân của mỗi cán bộ trẻ không có ý chí cầu toàn, không chịu học hỏi, tìm tòi trau dồi kiến thức Đảng nên hầu hết khi hỏi đến công tác Đảng được thực hiện như thế nào trong đơn vị thì gần như các cán bộ trẻ, Đảng viên trẻ đều không năm được hoặc có chăng cũng chỉ là sự mơ hồ, qua loa, một số còn có biểu hiện lệch lạc hành vi ứng xử không đúng tư cách của một người đảng viên. Và chưa nhận thức đầy đủ tầm quong trọng của Đảng đối với cuộc sống và công tác ngành. Một phần khác là do chấtlượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa cao; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ; sinh hoạt đảng chưa nền nếp, nội dung sinh hoạt nhìn chung còn nghèo nàn, tự phê bình và phê bình yếu; động cơ phấn đấu vào Đảng của một số người không cao;… Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tính chiến đấu, tính đảng ở nhiều cán bộ, đảng viên giảm sút. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Đảng của địa phương còn mang tính hình thức, chưa khắt khe và thời gian bồi dưỡng còn ngắn hạn. Việc kết nạp Đảng còn dễ dàng, chưa mang tính thử thách cao do đó cũng tạo nên sự không chú tâm của các cán bộ, đảng viên trẻ. Tại Đại hội XI, Đảng ta cho rằng, những hạn chế, yếu kém trên có phần do nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan mới là “nguyên nhân chủ yếu”. Ở đây, vai trò chủ thể nhận thức và hoạt động của cán bộ, đảng viên cần được phát huy một cách cao độ hơn bao giờ hết.

Để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, trước hết chúng ta cần bắt đầu từ việc tự giáo dục tư tưởng đạo đức cách mạng cho chính những đảng viên trẻ. Chúng ta không thể phủ nhận, đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ là lớp người hăng hái, tích cực năng động, nhạy bén với cái mới, nhưng lý luận của chúng ta còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, chúng ta chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn. Cho nên trong công tác, các cán bộ, đảng viên trẻ thường gặp những khó khăn nhất định. Chính vì vậy mỗi cán bộ trẻ là đảng viên trẻ phải nhận thức sâu sắc rằng: phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực của con người không phải hoàn toàn tự nhiên mà có, mà một phần lớn phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và bền bỉ để “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đảng viên. Để công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên có hiệu quả thì cần giáo dục thanh niên không chỉ tác động bằng sức mạnh của lý trí, mà bằng cả sức mạnh của tình cảm cách mạng, ý chí quyết tâm mãnh liệt, có như vậy những tri thức giáo dục mới in đậm trong tâm trí của thanh niên. Khi đảng viên trẻ đã có một tình cảm cách mạng sâu sắc, có sự say mê, thì sẽ thôi thúc họ tìm đến với kiến thức về lý tưởng cộng sản, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục cho mỗi thanh niên. Các hình thức, phương pháp giáo dục theo lối áp đặt, nhận thức một chiều, máy móc, cứng nhắc theo một khuôn mẫu có sẵn sẽ không còn phù hợp trong quá trình giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay. Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên không chỉ dừng lại ở những buổi lên lớp chính trị, mà cần thường xuyên tiến hành các hình thức trao đổi, tọa đàm, đối thoại, tranh luận, diễn đàn, qua đó giúp các cán bộ trẻ nhận thức đúng bản chất của các vấn đề, biến những tri thức tiếp nhận được thông qua các hình thức giáo dục đó thành tài sản riêng của mỗi người. Cần phối hợp với các Chi bộ, Đảng bộ thường xuyên tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các biện pháp chung, Ngành kiểm sát cần chú trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hơn nữa, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều Đảng viên không được làm và phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của Ngành bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Việc kiểm điểm đầy đủ, đúng qui trình, thủ tục, nội dung. Qua kiểm điểm đánh giá đúng thực chất những ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục. Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gắn với việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên xứng đáng với lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; phát động cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động của Ngành về xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” một cách xát xao và có hiệu quả cao hơn. Phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể nhất quán có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động; là giá trị cốt lõi về tính nhân văn trong tư tưởng, đạo đức của Người, chính vì thế, công tác xây dựng, chỉnh đốn và đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ cần chứa đựng sâu sắc những chuẩn mực giá trị về đạo đức, văn minh của một Đảng cầm quyền; trở thành những nguyên tắc trong mỗi hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm và sinh hoạt hằng ngày cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác của mỗi cán bộ, đảng viên trẻ.

Tác giả: Nguyễn Thị Như Huyền

(Viện KSND TP. Hạ Long)

Tin tức mới nhất