CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Ngành Kiểm sát Quảng Ninh thực hiện tốt Quy chế dân chủ


Ngành Kiểm sát Quảng Ninh thực hiện tốt Quy chế dân chủ

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện, dân chủ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đẩy lùi tình trạng quan liêu, cửa quyền trong bộ máy quản lý của cơ quan, nhằm xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị Viện kiểm sát 2 cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/3/2016 của VKSND tối cao; Quyết định số 51-QĐ/BCĐ ngày 19/8/2008 về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh và Quyết định số 01/QĐ-VKSQN-TTr ngày 29/4/2016 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Để việc thực hiện Quy chế dân chủ đạt hiệu quả, Viện KSND tỉnh đã kịp thời kiện toàn, phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành KSND tỉnh, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; giao cho Thanh tra là đơn vị thường trực tham mưu giúp Ban chỉ đạo triển khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ; đồng thời đưa công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ vào nội dung Kế hoạch công tác của thanh tra hàng năm để tiến hành thanh, kiểm tra, nhằm đánh giá chính xác kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở Viện kiểm sát 2 cấp.

Nghiêm túc, triệt để thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao tinh thần trách nhiệm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác giám sát của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể; lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân; đề cao công tác giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng cơ quan; đồng thời, phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác năm phù hợp với nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị và tình hình thực tế ở địa phương. Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng giữa Lãnh đạo Viện với các Trưởng phòng, Trưởng các đoàn thể với các VKS cấp huyện bằng hình thức trực tuyến. Kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp trong tất cả các lĩnh vực công tác, phục vụ hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; đồng thời chủ động xây dựng và thực hiện nhiều chuyên đề nghiệp vụ để thông qua đó nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nội bộ Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Quảng Ninh ngày càng được tăng cường, các đơn vị đều tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức vào đầu năm để tổng kết công tác năm, đề ra phương hướng công tác và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, cán bộ công chức được tham gia đóng góp ý kiến, đối thoại trực tiếp với Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn  theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ “Quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”.                                                                                                  Nhìn chung việc thực hiện dân chủ của Ngành KSND tỉnh Quảng Ninh đã được chú trọng, các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm. Tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị công tác kiểm sát và các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao. Hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự đã được tăng cường, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên đã từng bước được nâng lên, không có trường hợp nào oan, sai hoặc đình chỉ do không phạm tội, Tòa án tuyên không phạm tội. Qua kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành được nhiều kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, Ủy ban MTTQ, Ban Pháp chế HĐND trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Làm tốt vai trò tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Năm 2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, VKSND tối cao đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của VKSND tỉnh Quảng Ninh, kết quả: VKSND tỉnh Quảng Ninh được ghi nhận và đánh giá cao.

Toàn ngành kiểm sát tỉnh Quảng Ninh không có cán bộ, công chức nào vi phạm phải xử lý lỷ luật, đã góp phần tích cực vào những thành tích xuất sắc mà ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Do thực hiện tốt công tác dân chủ trong những năm qua, Ngành kiểm sát Quảng Ninh 12 năm liên tục được Chính phủ tặng Cờ dẫn đầu thi đua, năm 2013 được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhất”; năm 2015, được công nhận danh hiệu: “Anh hùng lao động”. Đảng bộ cơ quan 12 năm liên tục được công nhận “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Công đoàn cơ quan được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2019.

Để thực hiện tốt công tác dân chủ trong thời gian tới Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục Lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước và của Ngành về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo cơ quan trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, xem việc thực hiện Quy chế dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của toàn thể cán bộ công chức;

3. Thường xuyên rà soát các quy chế hoạt động của cơ quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với thực tế đơn vị, nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, công chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Thủ trưởng đơn vị với cấp ủy Chi bộ, đoàn thể cơ quan trong thực hiện Quy chế dân chủ;

4. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện các vi phạm, tồn tại, khắc phục, sửa chữa, rút kinh nghiệm; phát huy tinh thần tự chủ, tự giác, tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, người lao động, chấp hành đúng các quy định, quy chế của Ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được phân công.

Vũ Thị Toan – Thanh tra –  VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Tin tức mới nhất