CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Giải quyết đơn thư

  1. Luật Tiếp công dân năm 2013
  2. Quyết định số 546/QĐ-VKSTCngày 03/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
  3. Quyết định số 249/QĐ-VKSTC ngày 09/7/2020 ủa VKSND tối cao ban hành Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân.
  4. TTLT số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT ngày 25/4/2018 quy định phối hợp trong việc báo cáo, thống kê về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
  5. TTLT số02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.
  6.  Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của VKSND tối cao ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.
  7. Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC ngày 08/01/2021 của VKSND tối cao Hướng dẫn công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2021.

Tin tức mới nhất