CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi uỷ Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí thực hiện “Công tác phát triển đảng viên trong Chi đoàn thanh niên”.


Chi uỷ Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí thực hiện “Công tác phát triển đảng viên trong Chi đoàn thanh niên”.

Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Chi uỷ Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí luôn thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ nói chung và trong Chi đoàn thanh niên đơn vị nói riêng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng nói chung và của Chi bộ đơn vị nói riêng trong tình hình mới hiện nay.

Căn cứ vào những quy định của Trung ương và đặc điểm tình hình của Chi bộ, ngay từ đầu mỗi năm công tác, Ban Chi uỷ đã cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch, Chương trình công tác trong đó đều rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Theo đó, chỉ đạo BCH Chi đoàn lên kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng để tạo nguồn phát triển đảng viên, có chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể hàng năm. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng viên chính thức kèm cặp, hướng dẫn các quần chúng là đoàn viên thanh niên, cán bộ trẻ, cũng như theo dõi, kèm cặp các đồng chí đảng viên mới trong giai đoạn thử thách.

Sau mỗi kỳ đại hội, Chi uỷ đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu rộng Nghị quyết, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ vả của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng thanh niên trong đơn vị.

Thông qua các hoạt động như: Duy trì và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cho đoàn viên, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho đoàn viên động cơ phấn đấu vào Đảng, Chi bộ đã tạo điều kiện cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên để rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, Chi uỷ giao nhiệm vụ cho BCH Chi đoàn cơ quan luôn đi sâu tìm hiểu, tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của đoàn viên, từ đó báo cáo với Ban Chi uỷ tạo điều kiện, có kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để đề nghị Đảng ủy cơ quan cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, khi có đủ điều kiện tiến hành các bước chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp xét kết nạp Đảng. 

Kết quả công tác phát triển đảng viên hàng năm đều kết nạp được từ 01 đến 02 đồng chí đảng viên theo đúng kế hoạch Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên cơ quan xây dựng và đề xuất Chi uỷ Chi bộ.Đặc biệt, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên; toàn bộ đảng viên mới kết nạp đều  là đoàn viên, thanh niên Chi đoàn, 100% đảng viên mới được kết nạp đều phát huy khả năng ở mọi cương vị công tác; việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức cơ bản thực hiện đảm bảo phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tuy công tác phát triển đảng viên trong Chi đoàn có nhiều tiến bộ nhưng Chi uỷ Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí vẫn cần tiếp tục quan tâm và định hướng cụ thể hơn đối với công tác phát triển đảng viên trong Chi đoàn, để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay như:

– Tiếp tục tăng cường quan tâm đến đời sống chính trị, tư tưởng, tinh thần của Đoàn viên thanh niên. Quán triệt từng đảng viên về trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển Đảng cho Đoàn viên thanh niên gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 và chống tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khoá XII) của Đảng;

– Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo cán bộ đoàn viên thanh niên  bằng việc duy trì “Ngày pháp luật”, học tập pháp luật mỗi đầu giờ làm việc; cử đoàn viên thanh niên tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn ngắn, trung và dài hạn… nhằm nâng cao nâng cao công tác nghiệp vụ của đoàn viên thanh niên, góp phần tạo nguồn cán bộ, đảng viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

– Mạnh dạn giao cho thanh niên chịu trách nhiệm chính thực hiện những công việc đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, khẳng định bản thân đồng thời uốn nắn khắc phục những sai sót, yếu kém, hạn chế.

– Tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị xây dựng công tác, kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hiện nay, độ tuổi trung bình của cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí trẻ nhất trong các đơn vị thuộc ngành kiểm sát Quảng Ninh, đồng nghĩa với sức trẻ và nhiệt huyết của cả đơn vị nói chung và đảng viên nói riêng cần được tận dụng và phát huy tối đa. Trên tinh thần đó, kết hợp với được sự tiếp tay, chỉ đạo của cấp Uỷ địa phương, của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Chi uỷ Chi bộ Viện kiểm sát Uông Bí sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới./.

            Bùi Đình Thi – VKSND Uông Bí.

                                                                          

Tin tức mới nhất