CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Yên với công tác phát triển đảng viên

 

Trước thềm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, VKSND thị xã Quảng Yên tăng cường thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lãnh đạo Chi bộ với lãnh đạo cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển, đào tạo cán bộ, trú trọng công tác phát triển đảng viên, tạo sức mạnh đoàn kết, xây dựng tập thể chi bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.  

Trên tinh thần đó, hàng năm Chi bộ đều đăng ký và thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên có hiệu quả, đảm bảo chất lượng đội ngũ đảng viên được kế thừa, phát triển với xu hướng trẻ hóa cán bộ. Mặc dù là đơn vị với số lượng cán bộ công chức không nhiều (thông thường giao động từ 14 đến 16 cán bộ, công chức theo sự phân công, điều động của Viện kiểm sát nhân dân cấp trên) nên nguồn phát triển đảng viên rất hạn chế. Tuy nhiên, Chi bộ luôn chủ động, tích cực xây dựng và thực hiện các giải pháp để phát triển đảng viên. Kịp thời đưa vào hàng ngũ của Đảng những thanh niên luôn mang sẵn trong mình dòng nhiệt huyết yêu nghề, có phẩm chất chính trị, đạo đức, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng cống hiến sức mình cho sự nghiệp phát triển của Ngành, cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan tại địa phương. Qua tổng kết thực tiễn những năm gần đây, Chi bộ đã triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển đảng viên tại đơn vị như sau:

           Thứ nhất, quan tâm công tác đào tạo, giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên cơ quan. Ngay từ khi tiếp nhận công chức mới vào ngành, đơn vị đã chú trọng công tác đào tạo phát triển cán bộ, công chức, kịp thời phân công, bố trí công chức – đảng viên có năng lực để theo dõi, hướng dẫn đối với quần chúng – công chức tập sự về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời, thông qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức, chính trị, giới thiệu quần chúng ưu tú, nhiệt huyết đứng vào hàng ngũ của Đảng, tạo nguồn nhân lực đảng viên có chất lượng cho Chi bộ nói riêng, Đảng bộ thị xã nói chung.

           Thứ hai, Chi bộ luôn kịp thời củng cố, kiện toàn Ban chi ủy, đảm bảo tiêu chí theo quy định của Điều lệ đảng với chất lượng chi ủy viên được sự tín nhiệm cao trong tập thể Chi bộ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, có sự biến động về nhân sự do thực hiện nhiệm vụ luân chuyển, điều động công tác của cấp trên, Chi bộ kịp thời bổ sung chi ủy viên đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định. Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy có sự thay đổi bổ sung đối với 02 đồng chí (01 đồng chí Bí thư và 01 đồng chí Phó Bí thư). Nhờ kịp thời củng cố, kiện toàn Ban chi ủy và công tác lãnh đạo phát triển đảng viên được duy trì thực hiện có hiệu quả.  

– Thứ ba, Chi bộ thường xuyên đẩy mạnh thực hiện công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối, ý thức kỷ luật trong Đảng của người cán bộ đảng viên, xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gưỡng mẫu để quần chúng học tập, noi theo. Hàng tháng và hàng năm, duy trì nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc phê bình, tự phê bình, kiểm điểm gắn nhiệm vụ chính trị của người đảng viên với nhiệm vụ chuyên môn. Việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên với vai trò là cán bộ, công chức cơ quan không thể tách rời nhau. Đặc biệt là học tập, rèn luyện 05 đức tính của người cán bộ kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Lời dạy đó được bao thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên ghi nhớ, áp dụng và đến nay nó vẫn còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi cán bộ ngành Kiểm sát, có giá trị như là nguyên tắc trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, mà cụ thể là nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. 

Qua công tác phê bình và tự phê bình, Chi bộ kịp thời chỉ ra các thiếu sót, tồn tại để cán bộ, đảng viên khắc phục, sửa chữa. Đồng thời, biểu dương, phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được và nhân rộng điển hình tiên tiến, những việc làm hay, gương người tốt tại đơn vị để học tập, rèn luyện đối với mỗi đảng viên tại Chi bộ, tạo gương sáng cho quần chúng tại cơ quan học tập, rèn luyện, giác ngộ tư tưởng chính trị, đạo đức, nâng cao kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ với tư cách là cán bộ, công chức tại cơ quan.

           Thứ tư, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn thanh niên, chú trọng việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho các thế hệ thanh niên. Như chúng ta đã biết, Đoàn thanh niên luôn được xác định là cánh tay đắc lực của Đảng, là nguồn lực cơ bản, quan trọng nhất cho việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Chi bộ chỉ đạo và phối hợp với cơ quan thực hiện tốt công tác lãnh đạo đoàn thành niên, duy trì phát triển đoàn thanh niên với các hoạt động phong trào, tăng cường giáo dục lý tưởng các mạng cho các đoàn viên thanh niên. Tại đơn vị, tuy số lượng đoàn viên của Chi đoàn còn ít (hàng năm giao động khoảng từ 05 đến 07 đoàn viên) nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, công tác đoàn được duy trì thực hiện sôi nổi với các hoạt động phong trào và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả đã giáo dục, giác ngộ được lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, phát triển các đoàn viên, quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp đảng viên. Trong nhiều năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ và Thị đoàn Quảng Yên, Chi đoàn thanh niên tích cực duy trì các hoạt động như tuyên truyền học tập pháp luật tại cơ quan, công tác ứng dụng công nghệ thông tin với vai trò chính là Chi đoàn thanh niên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Ngoài ra, Chi đoàn còn năng động, tích cực trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phong trào văn hóa – xã hội khác như: công tác vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan xanh – sạch – đẹp; phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động từ thiện đỡ đầu, giúp đỡ các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã,  các phong trào thể dục – thể thao do chính quyền, đoàn thể thị xã phát động …v.v.

           Thứ năm, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đoàn thể như Công đoàn, Chi hội luật gia, Chi đoàn thanh niên, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc phát triển đảng viên. Trong đó, đáng chú ý là vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bồi dưỡng, đào tạo phát hiện quần chúng ưu tú từ nguồn đoàn viên là cán bộ, công chức của cơ quan. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, công đoàn cơ quan tích cực, thường xuyên phát động và phối hợp Chi đoàn thanh niên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ và Ngành phát động, điển hình như phong trào “xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh”; phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” cùng một số phong trào thi đua ngắn hạn và đột xuất khác …  Thực hiện các cuộc vận động thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch công tác của cơ quan, thông qua đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan phát huy năng lực và phẩm chất của bản thân, tạo động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhờ thực hiện đồng bộ và thường xuyên các biện pháp trên mà kết quả phát triển đảng viên trong những năm gần đây có sự chuyển biến rõ rệt. Trong nhiệm kỳ Chi bộ khóa 2015 – 2020, tính đến nay, đã tổ chức kết nạp được tổng số 08 đảng viên trẻ (số đảng viên kết nạp hàng năm từ 01 đến 02 đồng chí). Số đảng viên được phát triển từ đội ngũ Chi đoàn thanh niên – nguồn phát triển nhân lực chính của Đảng, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng đảng viên. Các đảng viên kết nạp đều trải qua 12 tháng dự bị nghiêm túc, dưới sự hướng dẫn, theo dõi của đảng viên chính thức, tập thể Chi bộ cơ quan và các đoàn thể. Các đảng viên mới đã phấn đấu tốt trong việc rèn luyện tư tưởng đạo đức, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức của đảng. Theo yêu cầu công tác tổ chức cán bộ, sự luân chuyển, điều động của Viện kiểm sát cấp trên, nên tình hình đảng viên luôn biến động, tuy nhiên Chi bộ vẫn luôn đảm bảo yếu tố chất lượng, tiêu chuẩn của người đảng viên, không kết nạp ồ ạt theo chỉ tiêu hình thức. Việc xây dựng hồ sơ đề nghị kết nạp đảng, xác minh, thẩm tra lý lịch được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đảng viên mới trong thời gian dự bị cùng toàn thể Chi bộ thực hiện tốt phong trào thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh”, thể hiện bằng việc đăng ký thi đua với kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm công tác của đơn vị.

Gần đây nhất, vào ngày 11/9/2019, thực hiện quyết định của Ban thường vụ Thị ủy Quảng Yên, Chi bộ Viện kiểm sát đã kết nạp đảng viên đối với 02 quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên, nâng số đảng viên tại Chi bộ lên 13 đồng chí, đạt tỷ lệ số đảng viên tại đơn vị bằng 85% số cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan (13/15 đồng chí). Lễ kết nạp Đảng viên được thực hiện theo đúng thể thức quy định của Đảng, trong không khí trang nghiêm, long trọng. Đồng chí Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ và phân công đảng viên chính thức hướng dẫn đối với đảng viên dự bị. Các đảng viên dự bị đã xác định được nhiệm vụ của người đảng viên để phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để chính thức đứng vào hàng ngũ của đảng.

Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Chi bộ Viện kiểm sát thị xã Quảng Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đạt được của Chi bộ trong nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đề ra nhiều giải pháp thiết thực hơn nữa trong công tác xây dựng phát triển đảng viên tại Chi bộ, giáo dục, rèn luyện các cán bộ, đảng viên luôn tâm huyết, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Mai Hương – VKSND thị xã Quảng Yên

Tin tức mới nhất