CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

CHI BỘ 8 SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ Chủ đề: Kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Sáng ngày 03/02/2023, Chi bộ 8 thuộc Đảng bộ cơ quan Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I/2023, với chủ đề: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Bế Minh Hằng – Bí thư Chi bộ. Cùng tham dự buổi sinh hoạt có toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ 8.

Nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề đã làm rõ: Trong nhiều năm qua, Ngành kiểm sát nói chung và Viện KSND tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đã luôn vận dụng tốt Chủ nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành. Trong đó công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới đã góp phần tạo sự thống nhất; việc tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng tiếp tục được tăng cường và đổi mới về hình thức và nội dung, từng bước khắc phục được tình trạng hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội được tăng cường nhất là công tác dân vận trong cơ quan; cấp ủy các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh…

Đối với Viện KSND tỉnh Quảng Ninh trong nhiều năm qua, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ Cơ quan VKSND tỉnh đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên; các Nghị quyết của Quốc hội; Chỉ thị công tác năm và các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình công tác năm của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và trên cơ sở những yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở địa phương để ban hành Nghị quyết và xây dựng Kế hoạch công tác, kịp thời chỉ đạo, triển khai đến các Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; cùng với đó hướng dẫn, chỉ đạo các VKS cấp huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành tại địa phương, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và Quốc hội giao.

Cấp ủy Chi bộ 8 đã thường xuyên quán triệt, hướng dẫn và triển khai đến các đảng viên những chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát trong đảng được duy trì thường xuyên và có hiệu quả.n bộ, đảng viên Chi bộ có lập trường vững vàng, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy định của cơ quan và địa phương. Cấp ủy chi bộ thường xuyên quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong thực hiện Điều lệ đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị…đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên nghiên cứu, học tập để nâng cao nhận thức về Đảng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong thực hiện Nghị quyết chi bộ, thực hiện nhiệm vụ được giao…để đào tạo đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng tốt yêu cầu của ngành, địa phương.

Đỗ Hằng – Phòng 8

VKSND tỉnh Quảng Ninh

 

Tin tức mới nhất