CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều trong công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Để thực hiện sứ mệnh lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng đảng và xác định đó là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cũng nhằm thực hiện, triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04 với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, trong đó nhấn mạnh: Trong những năm tới phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên kquyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời toàn Đảng phải cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bác Hồ đã khẳng định: Con người là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, và “vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều thế cả”.

Theo Bác, đạo đức là gốc, là nguồn, là nền tảng của con người, của cán bộ, đảng viên;  Đạo đức là tiêu chí đánh giá sự văn minh, cao thượng của xã hội, con người. Người có đạo đức là người cao thượng, một dân tộc mặc dù kinh tế còn lạc hậu, nhưng có được đạo đức cần, kiệm, liêm, chính thì vẫn xứng đáng là một dân tộc văn minh. Đạo đức giúp cho con người luôn giữ được nhân cách, bản lĩnh, làm người trong mọi hoàn cảnh.

Trong quan niệm của Bác, cấu trúc nhân cách bao gồm 2 mặt: Đạo đức và tài năng, phẩm chất và năng lực, hồng và chuyên, trong đó đạo đức, phẩm chất, hồng là gốc, là nền tảng, nhưng điều đó không có nghĩa là tuyệt đối hóa mặt đức, coi nhẹ mặt tài. Đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp, phải đi đôi. Theo Bác thì: Có đạo đức cách mạng giúp con người vững vàng trong mọi thử thách, khi gặp khó khăn, gian khổ, thất nại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước; khi gặp thuận lợi, thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn.

Trong di chúc Bác viết: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Và theo Bác thì phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng là Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, sống có nghĩa có tình; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có tinh thần quốc tế trong sáng.

Với đặc điểm là chi bộ cơ sở, với chức năng nhiệm vụ là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, từ thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, và chỉ đạo của Thị ủy Đông Triều; Chi ủy Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều đã tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII nêu trên và các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát tỉnh, của Thị ủy Đông Triều, đề ra chương trình thực hiện của Chi bộ trong đó cụ thể hóa nhiều nội dung, kế hoạch của ngành, đường lối của Đảng và các chương trình hoạt động tại địa phương.

Đặc biệt, 4 năm trở lại đây, ngành Kiểm sát luôn chú trọng và triển khai hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng; Tập thể Lãnh đạo viện, cán bộ Kiểm sát viên Viện kiểm sát thị xã Đông Triều luôn hưởng ứng và triển khai các cuộc vận động và phong trào trên một cách nghiêm túc, thiết thực, với mục tiêu tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ lý luận và nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những cán bộ đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước. Đơn vị đã tổ chức cho 100% cán bộ, kiểm sát viên ký cam kết thi đua thực hiện.

Với chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với các Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện và các trưởng phòng có trách nhiệm quản lý, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kiểm sát viên không để xảy ra tình trạng cán bộ yếu kém về nghiệp vụ. Từ đó góp phần làm chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như công tác chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ và là động lực quan trọng giúp cán bộ, kiểm sát viên trong toàn ngành khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hàng năm, thông qua hội nghị cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều đã phát động phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, toàn diện với các nội dung và hình thức phong phú, phát động các đợt thi đua ngắn hạn, dài hạn nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát; động viên, khích lệ cán bộ, công chức tự giác, hăng hái thi đua cống hiến sức lực, trí tuệ vào sự nghiệp chung của ngành xứng đáng là người cán bộ và kiểm sát viên nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII là thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-VKSTC, ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, toàn Ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị toàn Ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả ” . Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; triển khai thực hiện nghiêm các đạo luật mới về tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng Ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện qua việc tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ.

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều đã tiếp thu và triển khai toàn bộ nội dung chỉ đạo, đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh. Công tác kiểm sát phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, bám sát tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn phải đặt yếu tố chính trị lên hàng đầu với mục tiêu cao nhất là đảm bảo ổn định chính trị. Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ nghiêm túc những quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền con người, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục, quản lý cán bộ. Xác định hai khâu công tác tạo chuyển biến đột phá là: “Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cán bộ kiểm sát trong tình hình mới” và “Áp dụng các giải pháp đồng bộ, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, phấn đấu tỷ lệ giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 93%; không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm”. Thực hiện khẩu hiệu: Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Để cụ thể hóa các mục tiêu nêu trên, năm 2018 Viện kiểm sát thị xã Đông Triều đã xây dựng chương trình công tác đào tạo cán bộ, lấy đào tạo tại chỗ là trọng tâm, trong đó đề ra một số biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị;

Đơn vị cũng tích cực, sáng tạo trong việc đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn như xây dựng chuyên đề nâng cao chất lượng yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra; Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra của đơn vị trong đó nâng cao vai trò công tác kiểm tra đột xuất của các đồng chí lãnh đạo Viện để kịp thời phát hiện thiếu sót, hạn chế của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó có những biện pháp chỉ đạo khắc phục một cách cụ thể, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng các khâu công tác.

Đối với công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, theo Chỉ thị  số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng VKSTC và  Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp số 01-Ctr/BCSĐ ngày 05/12/2016 của Ban cán sự Đảng VKSTC đã chỉ đạo đối với khâu công tác này là: “Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; đẩy nhanh tiến độ phân loại, xử lý và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKSND; tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo về các vụ việc phức tạp, bức xúc, có dấu hiệu oan, sai; theo dõi chặt chẽ, tăng cường phối hợp, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp”. Xác định mục tiêu: Không thờ ơ, vô cảm với bức xúc của người dân; khi tiếp xúc, đối thoại với dân phải trên tinh thần thân ái, hòa nhã và việc giải quyết phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Xứng đáng với 10 chữ vàng của Bác Hồ đã dạy cán bộ kiểm sát phải: Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn.

Ngoài xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mặt chuyên môn, nghiệpvụ, Chi bộ, cơ quan Viện kiểm sát thị xã Đông Triều cũng luôn quan tâm đến công tác rèn luyện đạo đức, tinh thần tự giác, tính kỷ luật… của cán bộ, đảng viên. Thông qua việc thành lập và chỉ đạo hoạt động của tổ nội vụ, có nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật nội vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, việc đeo mang trang phục, thực hiện quy định về cấm hút thuốc nơi công sở, thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước, tài sản công, trong thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo viện, thái độ của cán bộ trong giao tiếp với nhân dân, công tác giữ gìn vệ sinh trong phòng làm việc và khuôn viên trụ sở…; hàng tháng trước khi bình xét thi đua, đánh giá chất lượng cán bộ, đều công khai kết quả kiểm tra, giám sát của tổ nội vụ để lấy đó làm căn cứ để xếp loại cán bộ; Từ đó góp phần xây dựng nề nếp, tác phong làm việc, sinh hoạt lành mạnh, văn minh…của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ngoài công tác chuyên môn, cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tập thể cán bộ, đảng viên của Viện kiểm sát còn tích cực trong tham gia các hoạt động phong trào của địa phương như xây dựng nông thôn mới, từ thiện…

Với phương châm lá rách ít đùm lá rách nhiều, dù đời sống cán bộ, công chức trong đơn vị còn có nhiều khó khăn, song với tinh thần tương thân tương ái, các cán bộ, đảng viên công chức Viện kiểm sát thị xã luôn tích cực đóng góp các quỹ từ thiện nhân đạo, các quỹ tương trợ đồng đội khi gặp khó khăn như: Thành lập ban khuyến học của đơn vị, xây dựng quỹ khuyến học với 100% cán bộ, công chức, người lao động tham gia, sử dụng quỹ trên để hỗ trợ cho các cán bộ có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia học tập hoặc hỗ trợ các cháu con cán bộ cơ quan có hoàn cảnh khó khăn để khích lệ, động viên cán bộ và con, em cán bộ công chức trong học tập, nâng cao trình độ; tranh thủ được sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân trên địa bàn,  và các tổ chức từ thiện của tỉnh tổ chức các hoạt động từ thiện hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương… qua đó khơi gợi và xây dựng tinh thần nhân ái trong cán bộ, đảng viên của đơn vị.

Một buổi tham gia từ thiện của Cán bộ Viện kiểm sát

Với những việc làm thiết thực nêu trên, các đảng viên của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều đang đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Chi bộ Viện kiểm sát nói riêng và xây dựng Đảng bộ thị xã Đông Triều nói chung.

Vũ Văn Tấp

Chi bộ Viện kiểm sát thị xã Đông Triều

Tin tức mới nhất