CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Biểu mẫu thống kê hiện hành (2016)

Ngày 06/4/2016 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Quyết định số 188 / QĐ-VKSTC Ban hành Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, trong đó bao gồm Hệ thống Biểu mẫu thống kê. Quyết định thay thế Quyết định số 04/10/2013 452 / QĐ / VKSTC-TKTP ngày này; Quyết định số 161 / QĐ-VKSTC ngày 29/5/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đăng tải hệ thống biểu mẫu thống kê mới để các đơn vị thực hiện. Hệ thống biểu mẫu áp dụng bắt đầu từ 01/7/2016  .
I,Mẫu Báo Cáo Tuần,Tháng
STT Mẫu báo cáo Hướng dẫn
1 BC tháng VKS địa phương BC tháng
2 BC tuần VKS địa phương BC tuần

II.Các biểu thống kê nghiệp vụ theo Quyết định 188/QĐ-VKSTc ngày 4/6/2016.(số liệu tính từ 1/12 năm trước đến 30/11 năm sau)

STT

Tên biểu mẫu

Kỳ thống kê

Mẫu thống kê

Hướng dẫn biểu mẫu

1 Biểu số 01: Thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

bieu1

HuongdanB1

2 Biểu số 02: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu2

HuongdanB2

3 Biểu số 03: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu3

HuongdanB3

4 Biểu số 04: Thống kê kết quả khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự.

Thống kê tháng

Bieu4

HuongdanB4

5 Biểu số 05: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu5

HuongdanB5

6 Biểu số 07: Thống kê kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu7

HuongdanB7

7 Biểu số 10: Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự.

Thống kê 6 tháng, 12 tháng

Bieu10

HuongdanB10

8 Biểu số 13: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu13

HuongdanB13

9 Biểu số 14: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu14

HuongdanB14

10 Biểu số 16: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu16

HuongdanB16

11 Biểu số 17: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu17

HuongdanB17

12 Biểu số 19: Thống kê kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu19

HuongdanB19

13 Biểu số 20: Thống kê kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu20

HuongdanB20

14 Biểu số 21: Thống kê kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu21

HuongdanB21

15 Biểu số 22: Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu22

HuongdanB22

16 Biểu số 23: Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo thủ tục xem xét lại đơn đề nghị, kháng nghị

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu23

HuongdanB23

17 Biểu số 24: Thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu24

HuongdanB24
18 Biểu số 25: Thống kê kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu25

HuongdanB25

19 Biểu số 26: Thống kê kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân theo thủ tục xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định của Tòa án.

Hàng tháng, 6 tháng, 12 tháng

Bieu26

HuongdanB26

20 Biểu số 27: Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Thống kê tháng

Bieu27

HuongdanB27

III.Các mẫu thống kê theo chỉ tiêu quốc gia(Số liệu từ 01/01 đến 31/12 hàng năm)

1 Biểu số 11: Thống kê số vụ án và bị can đã khởi tố.

Thống kê 6 tháng, 12 tháng

Bieu11

HuongdanB11

2 Biểu số 12: Thống kê số vụ án và bị can đã truy tố.

Thống kê 6 tháng, 12 tháng

Bieu12

HuongdanB12

3 Mẫu thống kê số 01/MT về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 436/QĐ-VKSTC-VP ngày 29/9/2011 của Viện trư­ởng VKSNDTC

Thống kê 6 tháng, 12 tháng

Mau MT01_2012

4 Mẫu thống kê số 02/MT về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 436/QĐ-VKSTC-VP ngày 29/9/2011 của Viện trư­ởng VKSNDTC

Thống kê 6 tháng, 12 tháng

Mau MT02_2012

5 Mẫu thống kê Người chưa thành niên phạm tội theo quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2013 của Viện trư­ởng VKSNDTC

Thống kê 6 tháng, 12 tháng

Mau TK_CTN

Tin tức mới nhất