CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

VKSND tỉnh Quảng Ninh nâng cao vai trò của Lãnh đạo trong công tác tiếp công dân

 

Ban cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã xác định việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/4/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc tiếp công dân 24/24 giờ trong ngày theo đúng quy định của Ngành. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 14 Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đều bố trí phòng tiếp công dân riêng tại trụ sở cơ quan, trang bị đủ cơ sở vật chất cần thiết. Tại cơ quan Viện kiểm sát tỉnh đã bố trí nơi tiếp công dân riêng nằm ngoài trụ sở cơ quan đảm bảo đúng Luật Tiếp công dân; có quy chế tiếp công dân; niêm yết công khai Nội quy tiếp công dân, Lịch tiếp công dân, có hòm thư tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, đơn thư khiếu nại tố cáo…, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh và cung cấp thông tin. Việc tiếp công dân được vào sổ đầy đủ, các trường hợp công dân đến khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát, nếu thấy liên quan đến các phòng nghiệp vụ thì thông báo cho Trưởng phòng để cử Kiểm sát viên làm nghiệp vụ phối hợp cùng cán bộ tiếp dân trực tiếp giải quyết; trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát sẽ được cán bộ tiếp dân giải thích, hướng dẫn cho công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với những trường hợp khiếu nại bức xúc hoặc đã trả lời lần cuối mà công dân vẫn tiếp tục khiếu nại phải báo cáo Lãnh đạo Viện và phối hợp với đơn vị nghiệp vụ có liên quan để có biện pháp đối thoại, giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng đơn tồn đọng kéo dài.

Đồng thời hướng dẫn còn quy định khi Lãnh đạo tiếp công dân, đơn vị Khiếu tố chủ trì cùng đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Kiểm sát viên được giao nghiên cứu vụ việc có mặt tiếp công dân. Nếu chưa có ý kiến trả lời ngay tại buổi tiếp công dân thì ngay sau khi tiếp, Viện trưởng phải chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm đơn vị khiếu tố và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp giải quyết để trả lời theo thời hạn Luật tiếp công dân quy định.

Bên cạnh đó, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh còn yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với lãnh đạo, kiểm sát viên, cán bộ được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo thiếu trách nhiệm hoặc có vi phạm trong công tác này.

Từ đầu năm đến nay, số lượng người đến khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm so với năm trước, không xảy ra tình trạng khiếu kiện bức xúc, đông người. Kết quả trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp ngày càng được quan tâm hơn. Ngoài ra Ban cán sự Đảng và tập thể Lãnh đạo Viện thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, kiểm sát viên, nhất là cán bộ, kiểm sát viên trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu kiện kéo dài, giải quyết ổn thoả các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận nhân dân. Nhờ đó, số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo, số vụ việc gửi đơn vượt cấp đã giảm hẳn so với những năm trước, không còn xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

Phòng 12 – VKSND tỉnh Quảng Ninh

Tin tức mới nhất