CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Phòng 8 xây dựng dự thảo Quy trình tích hợp báo cáo tạm giữ, tạm giam ngày với Trung tâm quản lý chỉ đạo điều hành trên ứng dụng MobiFone Smart Office

 

Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh, ngày 10/4/2023, tại trụ sở VKS tỉnh, Phòng 8 phối hợp với Văn phòng tổng hợp đã tiến hành họp tham gia ý kiến vào Dự thảo quy trình tích hợp báo cáo tạm giữ, tạm giam ngày với Trung tâm quản lý chỉ đạo điều hành trên ứng dụng MobiFone Smart Office.

Việc xây dựng Quy trình tích hợp báo cáo ngày nhằm quản lý chặt chẽ, kịp thời số người bị tạm giữ, tạm giam của hai cấp kiểm sát trong ngày để tham mưu cho Lãnh đạo Viện nắm, chỉ đạo các chỉ tiêu liên quan và phòng chống oan sai; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vò hoạt động công tác, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, từng bước xây dựng Viện kiểm sát điện tử, hướng tới Viện kiểm sát số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi họp, đồng chí Bế Minh Hằng- Trưởng phòng 8 quán triệt mục đích, ý nghĩa của Quy trình tích hợp báo cáo tạm giữ, tạm giam ngày và nội dung của quy trình dự thảo. Nắm vững mục đích ý nghĩa của việc xây dựng quy trình tích hợp báo cáo tạm giữ, tạm giam ngày, cán bộ, kiểm sát viên hai phòng đã tích cực trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến hữu ích nhằm hoàn thiện dự thảo.

Đồng chí Trần Thị Minh Hảo – Phó Chánh văn phòng VKSND tỉnh tham gia đóng góp ý kiến

Sau buổi họp, hai phòng đã thống nhất được quy trình để ứng dụng một cách thuận tiện nhất, xây dựng dự thảo để trình Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

          Đỗ Thị Thùy Giang – Phòng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

 

Tin tức mới nhất