CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

CHỈ THỊ CÔNG TÁC CỦA VIỆN TRƯỞNG VKSNDTC

STT Chỉ thị số

ngày tháng năm

Nội dung Chỉ thị
1 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 CT03170521
2 03/CT-VKSTC ngày 19/6/2008 CT 03. 2008 
3 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 CT 05. 2012. 
4 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 CT 06. 2012
5 04/CT-VKSTC ngày 14/8/2013 CT 04. 2013 
6 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 CT 06. 2013
7 05/CT-VKSTC ngày 31/3/2014 CT 05. 2014
8 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 CT 08. 2014 
9 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 CT 04.2015
10 03/CT-VKSTC ngày 12/01/2016 CT 03. 2016 
11 05/CT-VKSTC ngày 04/4/2016 CT 05.2016.
12 06/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 CT 06. 2016 
13 07/CT-VKSTC ngày 05/4/2016 CT 07. 2016 
14 08/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 CT 08. 2016. 
15 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 CT 09. 2016. 
16 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 CT 10. 2016. 

Tin tức mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *