CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi bộ Viện KSND huyện Tiên Yên phổ biến, quán triệt chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ chính trị và triển khai việc thực hiện báo cáo phục vụ Đề án “Cơ chế bảo vệ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án”.

Ngày 15/6/2023, chi bộ VKSND huyện tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW; triển khai việc thực hiện báo cáo phục vụ Đề án “Cơ chế bảo vệ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án”. Thành phần gồm các đồng chí trong chi ủy, lãnh đạo Viện và các Kiểm sát viên. Đồng chí Phạm Công Đông, Bí thư chi bộ, Viện trưởng chủ trì và trực tiếp quán triệt.

Về nội dung Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc: Quán triệt toàn văn nội dung tài liệu do VKSND tỉnh biên soạn, trong đó phân tích sâu về trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật, của chi ủy, cơ quan VKSND huyện, đảng viên; những vụ án, vụ việc thuộc diện lãnh đạo…

Về triển khai phục vụ báo cáo chuyên đề thực trạng công tác Lãnh đạo chỉ đạo và bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án trên địa bàn, nhiệm vụ và giải pháp: Quán triệt, nghiên cứu toàn văn đề cương của Ban Nội chính tỉnh ủy và thảo luận. Giao trách nhiệm tổng hợp báo cáo chi bộ, cơ quan thông qua báo cáo VKSND tỉnh.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Công Đông kết luận: Đây là nội dung quan trọng, cần thiết trong công tác lãnh chỉ đạo, công tác xây dựng đảng và thực thi nhiệm vụ, đề nghị các đồng chí tiếp thu những nội dung đã được quán triệt tại hội nghị để triển khai thực hiện tốt, bảo đảm nguyên tắc đồng thời nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

VKSND Huyện Tiên Yên

Tin tức mới nhất