CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

BỘ LUẬT, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VÀ UBTVQH

STT TÊN VĂN BẢN ĐƯỜNG DẪN GHI CHÚ
1 Bộ luật hình sự 2015 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2017-Bo-luat-Hinh-su-363655.aspx
2 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx
3 Luật tổ chức VKSND năm 2014 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Vien-kiem-sat-nhan-dan-2014-259723.aspx
4 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-to-chuc-co-quan-dieu-tra-hinh-su-2015-298378.aspx
5 Luật giám định tư pháp 2012 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-giam-dinh-tu-phap-2012-142764.aspx
 

 

6

Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 94/2015/QH13 của Quốc hội https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-41-2017-QH14-thi-hanh-Bo-luat-Hinh-su-100-2015-QH13-duoc-sua-doi-tai-12-2017-QH14-353900.aspx

Tin tức mới nhất