Thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19

1. CV số 11/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

2. CV số 5030/UBND-DL1 V/v Tăng cường triển khai một số biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới

3. CV số 5060/UBND-DL1 V/v triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19

4. CV số 302/VKS-VP V/v Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19