CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN

Chi bộ Viện kiểm sát huyện Vân Đồn đẩy mạnh sinh hoạt Chuyên đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 15-KH/BTGHU-TTCT- VKSND ngày 27/3/2023 giữa Ban Tuyên giáo Huyện uỷ- Trung tâm Chính trị huyện và Chi bộ VKS huyện Vân Đồn về công tác quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng. Chiều ngày 29/5/2023, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Đồn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ-Trung tâm chính trị huyện Vân Đồn tổ chức hội nghị sinh hoạt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

  Tại Hội nghị các đồng chí Cấp uỷ viên và cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Viện kiểm sát Vân Đồn đã được nghe đồng chí Châu Quốc Tuấn-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Vân Đồn truyền đạt nội dung học tập Bác với chủ đề về “Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; Chuyên đề về “công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Báo cáo viên truyền đạt nội dung các Chuyên đề

Thông qua việc học tập các Chuyên đề đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn Chuyên đề của toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa nội dung quan điểm, định hướng nhiệm vụ phát triển đột phá giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng “Xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đặc biệt qua nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, cơ quan hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp để từ đó tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát hiện, xử lý, ngăn chặn các thông tin thù địch, phản động.

Đồng chí Đỗ Thị Dung – Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Chi uỷ chi bộ, đồng chí Đỗ Thị Dung – Bí thư Chi bộ đã cảm ơn sự quan tâm phối hợp của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện Vân Đồn và đề nghị hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để quán triệt, trao đổi những thông tin quan trọng nhằm phục vụ tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Qua buổi tuyên truyền của Ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Bí thư chi bộ VKS đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ, cơ quan cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp, sát thực tế để thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Chú trọng việc nêu gương trong tập thể Chi ủy, Lãnh đạo viện, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng ngay từ trong nội bộ; Đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc; Tích cực và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay./.

Nguyễn Văn Định – VKSND huyện Vân Đồn

Tin tức mới nhất