BIỂU MẪU THỐNG KÊ MỚI (2021)

STT

Mẫu báo cáo

1

Tài liệu BM Tke ND18T phạm tội

2

Tài liệu, QĐ, BM, hướng dãn TK người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án HS

3

QDBanHanhBieuMauTKGiamDinhTuPhapTrongTTHS