Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện

Ngày 19, 20, 21 tháng 10 năm 2021, Đoàn Kiểm tra thuộc Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tại thành phố Móng Cái, huyện Đầm Hà, thị xã Đồng Triều và thị xã Quảng Yên. Đồng chí Vũ Trọng Lĩnh – Trưởng phòng 10 được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công là thành viên tham gia cùng Đoàn Kiểm tra.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Chính Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý là Trưởng đoàn, cùng một số thành viên Hội đồng phối hợp, thành viên Tổ giúp việc tại Công an- Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Công an huyện Đầm Hà

Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021 (Kế hoạch số 52/KH-HĐ ngày 27/9/2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Ninh), Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 176/QĐ-HĐ ngày 27/9/2021) để thực hiện kiểm tra tại cơ quan tiến hành tố tụng năm 2021.

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Tòa án thị xã Quảng Yên

Đoàn đã thực hiện kiểm tra về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tại các huyện, thị xã, thành phố: Móng Cái, Đầm Hà, Đông Triều, Quảng Yên.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế tồn tại của từng đơn vị về lĩnh vực trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra còn phân tích những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế của từng đơn vị.

                                    

                                                                                                             Tác giả

                                                                                                      Đoàn Thị Duyên 

Tin mới

Các tin khác