Quay về You are here: Home Tin hoạt động XD ngành Xây dựng ngành Một số giải pháp nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự.

Phòng 9 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; giúp Viện trưởng ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới; Báo cáo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm.

Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Trên cơ sở kế hoạch công tác của Vụ 9 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch công tác từng năm cho phòng và các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công tác, trả lời các vụ án có thỉnh thị, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố;

Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc dân sự trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án; kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền;

Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và thực hiện các việc theo uỷ quyền của Viện kiểm sát tối cao.

Trên cơ sở Chỉ thị công tác, Chỉ thị chuyên đề của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hướng dẫn của Vụ 9 và Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Phòng 9 đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh xây dựng Hướng dẫn trong toàn tỉnh trong đó xác định “Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa; Quyết liệt thực hiện quyền yêu cầu, kiên quyết thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với vi phạm pháp luật” là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo thực hiện tốt công tác đột phá. Trong đó, tập trung vào công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện, thực hiện đầy đủ quyền kháng nghị, kiến nghị và đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp đảm bảo chính xác, có căn cứ, đúng pháp luật; Thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa”.

Đề đảm bảo thực hiện tốt công tác đột phá trong đó nhiệm vụ trong tâm là nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa thì trước hết cần nhận thức đúng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự là sự kết tinh của cả quá trình nghiên cứu hồ sơ, tham gia phiên tòa của Kiểm sát viên, là kết quả hoạt động của công tác kiểm sát của Kiểm sát viên, thể hiện vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự nhằm bảo đảm cho các hoạt động của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án và những người tham gia tố tụng trong vụ án dân sự được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của các cơ quan, tổ chức và công dân. Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm còn để Hội đồng xét xử xem xét, quyết định trước khi tuyên án và được làm căn cứ để Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị sau phiên toà.

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 đã mở rộng thêm quyền năng cho Viện kiểm sát. Theo đó, khi tham gia phiên tòa sơ thẩm, Kiểm sát viên ngoài việc phát biểu về việc chấp hành pháp luật tố tụng thì còn phải phát biểu cả quan điểm giải quyết về nội dung vụ án. Đây là bước đột phá nhằm nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên khi thực hiện công tác này. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để Viện kiểm sát thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự tại đơn vị cũng như hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thì việc nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên là một yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, trong hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện sau khi xét xử phải scan ngay bài phát biểu của Kiểm sát viên gửi về Phòng 9 để theo dõi thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa” nhằm đánh giá lại thực trạng bài phát biểu của Kiểm sát viên, để tìm ra những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra những giải pháp nhằm giúp các Kiểm sát viên xây dựng bài phát biểu có chất lượng trong thời gian tới.

Với những quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và các văn bản hướng dẫn đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự để Kiểm sát viên phát huy hết khả năng và vai trò của mình thông qua chất lượng các bài phát biểu tại phiên tòa.

Khi được phân công tham gia phiên tòa, Kiểm sát viên đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đúng vị trí, vai trò của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật. Đã kiểm sát chặt chẽ quá trình giải quyết của Tòa án từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử; kịp thời phát hiện được những vi phạm tố tụng của Tòa án; thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị để chuẩn bị tốt cho bản phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Nhiều bài phát biểu của Kiểm sát viên được đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng, đạt chất lượng tốt; việc đánh giá, phân tích, lập luận, viện dẫn căn cứ có tính thuyết phục cao, hầu hết phát biểu quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên đều được Hội đồng xét xử chấp nhận. Từ đó, đã hạn chế được số án bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy, sửa có lỗi của Viện kiểm sát. Bên cạnh đó, qua công tác kiểm sát và tham gia phiên tòa thì nhiều vi phạm trong Bản án của Tòa án nhân dân hai cấp đã được phát hiện và Viện kiểm sát 2 cấp kịp thời kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Chất lượng kháng nghị đều được Tòa án chấp nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì một số bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm chất lượng còn chưa cao. Như bài phát biểu viết không đúng biểu mẫu số 24/DS (ban hành kèo theo quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao); nhận xét về thủ tục tố tụng còn chung chung; viện dẫn căn cứ pháp lý chưa cụ thể; Phần nội dung thường nêu lại lời trình bày của các đương sự mà không đi sâu phân tích, đánh giá chứng cứ hoặc có phân tích, nhận định, đánh giá chứng cứ nhưng chỉ nêu yêu cầu của đương sự là có cơ sở mà không nêu cụ thể đề nghị chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của các đương sự; có bài phát biểu đề nghị Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa nhưng không nêu cụ thể căn cứ vào điểm nào trong khoản 1 của Điều 259 để đề nghị tạm ngừng phiên tòa... Vì vậy, một số bài phát biểu thiếu tính thuyết phục để Hội đồng xét xử và đương sự tham gia phiên tòa chấp nhận, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong khâu công tác này. Cụ thể:

Về hình thức:

- Bài phát biểu số 01/10.02.2020 của VKSND thành phố Hạ Long tại phiên họp giải quyết việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” của anh Lại Minh Thái. Nội dung phần đầu thể hiện anh Lại Đức Tiến tham gia tố tụng là “Người bị yêu cầu” là chưa đúng. Trường hợp này cần xác định là “Người liên quan” theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

- Bài phát biểu của VKSND thành phố Móng Cái tại phiên họp giải quyết việc anh Vũ Đình Tá “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” ngày 21/02/2020 không ghi tên, địa chỉ “Người liên quan”; tiêu đề là “Bài phát biểu Ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái Tại phiên họp giải quyết việc dân sự” cũng không đúng mẫu quy định.

- Viện dẫn quan điểm của đương sự quá dài: Bài phát biểu số 07/PB-VKS-DS ngày 26/6/2020 của VKSND huyện Vân Đồn đối với vụ án “Tranh chấp về chia tài sản sau khi ly hôn”. Thông thường, khi xem xét nội dung đơn khởi kiện, chỉ cần nêu tóm tắt ý kiến của nguyên đơn: về quan hệ hôn nhân tự nguyện, đúng pháp luật; thời điểm phát sinh và nguyên nhân mâu thuẫn; yêu cầu khởi kiện. Đồng thời, phát biểu phải nêu ngắn gọn ý kiến của bị đơn về những nội dung thống nhất hoặc không thống nhất với nguyên đơn, quan điểm về việc giải quyết vụ án. Trường hợp này, Kiểm sát viên trình bày nội dung tranh chấp quá dài, nhiều đoạn còn sử dụng văn nói như: “con Vân”, “con Thiên” là chưa phù hợp; hơn nữa, mục 3 của phần II, Kiểm sát viên có đề mục “Đề xuất giải quyết vụ án” là không chính xác.

- Bài phát biểu số 01/PB-VKS-DS ngày 07/7/2020 của VKSND huyện Vân Đồn, giải quyết việc chị Đỗ Ngọc Ly yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Vũ Hữu Anh nhưng Kiểm sát viên lại đề nghị tuyên bố anh Hữu Anh mất tích.

- Bài phát biểu số 11/PB-DS ngày 23/7/2020 của VKSND thành phố Hạ Long, giải quyết việc chị Võ Thị Thực yêu cầu tuyên bố anh Đào Văn Công mất tích. Phần đầu văn bản đã xác định anh Đào Văn Công là “Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan” là chưa đúng; trường hợp này chỉ xác định là “Người liên quan”; tên cơ quan ban hành văn bản không ghi tên VKSND cấp trên trực tiếp là không đúng mẫu. Phần nội dung, bài phát biểu còn thể hiện nhầm lẫn tên đương sự và tính chất vụ việc đang giải quyết, thể hiện:“Do vậy, anh Tuấn Anh yêu cầu Tòa án giải quyết việc tuyên bố chị Lê Thị Ngọc Huyền mất tích theo quy định pháp luật”.

- Bài phát biểu số 08/PBST - VKS- DS ngày 06/8/2020 của VKSND thành phố Hạ Long tại  phiên họp  giải quyết việc anh Hoàng Anh Tuấn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại tại nơi cưu trú đối với chị Đỗ Hải Yến. Nhưng tiêu đề bài phát biểu ghi “Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự” là không đúng mẫu số 25 Ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Về nội dung:

- Bài phát biểu số 01/17.02.2020 của VKSND thành phố Uông Bí tại phiên họp giải quyết việc “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”, phần nội dung chưa đánh giá, nhận định về tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ; các hoạt động tố tụng của Tòa án đã đảm bảo chưa như đã thực hiện thủ tục thông báo người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định tại Điều 384, 385 chưa, là chưa thực hiện đầy đủ hướng dẫn của ngành. 

- Không phân tích, đánh giá, nhận định về nội dung tranh chấp, vi phạm điểm c, Khoản 1, Điều 28 Thông tư liên tịch 02/2016 của Tòa án – Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cụ thể:

+ Bài phát biểu số 14 ngày 14/2/2020 của Hạ Long (vụ Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn Hoàng Văn Dưỡng, Liêu Thị Liều và bị đơn Lê Hồng Văn, Triệu Thị Hiền).

+ Bài phát biểu số 09 ngày 18/02/2020 của Quảng Yên (vụ Tranh chấp Hôn nhân và gia đình giữa nguyên đơn Lại Thị Vân, bị đơn Vũ Văn Hiếm).

+ Bài phát biểu số 11 ngày 13/02/2019 của Uông Bí (vụ Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam và bị đơn Ngô Văn Độ, Trần Thị Len).

- Các bài phát biểu số 11/PB-DS ngày 29/4/2020, số 13/PB-DS ngày 08/5/2020, số 17/PB-DS ngày 29/5/2020, số 19/PB-DS  của VKSND thành phố Cẩm Phả; số 01/PB-DS ngày 12/5/2020 của VKSND huyện Vân Đồn đối với các vụ án tranh chấp ly hôn chưa nêu được thời gian, địa điểm đăng ký kết hôn để xác định hôn nhân đúng pháp luật; chưa nhận định nguyên nhân mâu thuẫn giữa vợ chồng, quan điểm của các đương sự và nêu quan điểm giải quyết vụ án là chưa đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 1, khoản 2 Điều 28 TTLT số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao.

- Bài phát biểu số 04/PB-DS ngày 13/5/2020 của VKSND thị xã Quảng Yên đối với vụ án chia thừa kế đưa ra quan điểm của đương sự còn dài dòng, không có tính khái quát; nhận định chưa dẫn chiếu các quy định của pháp luật.

- Bài phát biểu số 47/PB-VKS-HNGĐ ngày 08/6/2020 của VKSND thành phố Hạ Long đối với vụ án “Tranh chấp hôn nhân và gia đình”: Kiểm sát viên nhận định không áp dụng các quy định của pháp luật và không phát biểu quan điểm về yêu cầu khởi kiện ly hôn của đương sự.

- Bài phát biểu số 160/2020/PB-VKS-DS ngày 11/6/2020 của VKSND thành phố Hạ Long đối với vụ án “Tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ chia tài sản khi ly hôn”: Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận phân chia tài sản chung sau khi ly hôn; bị đơn phản tố yêu cầu tuyên văn bản công chứng thỏa thuận phân chia tài sản chung vô hiệu. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bác phản tố của bị đơn là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, còn thiếu sót khi chưa đề nghị HĐXX tuyên Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn có hiệu lực pháp luật để có căn cứ bác yêu cầu phản tố và buộc bị đơn thực hiện cam kết đã thỏa thuận.

- Bài phát biểu số 04/PB-DS ngày 20/05/2020 của VKSND thành phố Cẩm Phả đối với vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”: Kiểm sát viên đã viện dẫn các căn cứ pháp luật phát biểu quan điểm đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là chính xác, đúng quy định. Tuy nhiên, còn thiếu sót do các hợp đồng tín dụng vẫn còn thời hạn nên ngoài việc đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện cần đề nghị HĐXX tuyên chấm dứt các hợp đồng tín dụng nêu trên mới đầy đủ, toàn diện.

- Bài phát biểu số 32/PB-DS ngày 19/6/2020 của VKSND thành phố Uông Bí đối với vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. Kiểm sát viên đã viện dẫn chứng cứ và đưa ra những lập luận để đề nghị HĐXX chấp nhận đơn khởi kiện. Tuy nhiên, lập luận này chưa căn cứ vào những quy định cụ thể của pháp luật; hơn nữa việc đòi lại đất xuất phát từ hợp đồng cho mượn quyền sử dụng đất, bài phát biểu chưa phân tích dựa trên chế định về hợp đồng để có căn cứ xác định yêu cầu đòi quyền sử dụng đất của nguyên đơn. Hơn nữa, quá trình thụ lý vụ án Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp quyền sử dụng đất” là không chính xác. Phát biểu chưa nhận xét về vi phạm này của Tòa án là thiếu sót.

- Bài phát biểu số 47/PB-DS ngày 24/8/2020 của VKSND thành phố Uông Bí đối với vụ án “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Duyên và bị đơn anh Phạm Văn Hưng. Chị Duyên yêu cầu chia tài sản chung là căn nhà xây trên đất thuộc quyền sử dụng của bố mẹ anh Hưng và chia số nợ 410.000.000 đồng do anh chị vay bố mẹ đẻ của chị Duyên. Kiểm sát viên đề nghị giao ngôi nhà là tài sản chung của vợ chồng cho anh Hưng và chỉ buộc anh Hưng thực hiện nghĩa vụ trả nợ chung. Do đó, sau khi đối trừ tổng giá trị ngôi nhà với khoản nợ chung còn lại bao nhiêu chia đôi cho chị Duyên là không chính xác, và vượt quá yêu cầu của đương sự theo quy định tại Điều 5 BLTTDS. Trường hợp này cần xác định nghĩa vụ trả nợ riêng rẽ cho mỗi người; nếu chuyển giao cho riêng anh Hưng phải được bên có quyền (bên cho vay) đồng ý.

- Bài phát biểu số 35/PB-VKS-DS ngày 31/7/2020 của VKSND thị xã Đông Triều đối với vụ án “Tranh chấp chia tài sản sau ly hôn”, giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Mai và bị đơn anh Nguyễn Ánh Dương. Phần ý kiến về việc giải quyết vụ án không nêu quan điểm của chị Mai đề nghị chia tài sản chung bằng hiện vật hay chia bằng tiền; không phân tích, đánh giá các chứng cứ và nêu căn cứ pháp luật để đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện; không đề xuất giao tài sản chung là nhà và đất cho anh Dương quản lý khi đề nghị anh Dương   thanh toán cho chị Mai giá trị tài sản chung được hưởng là thiếu sót. 

- Bài phát biểu số 21/PB-VKS-DS ngày 30/7/2020 của VKSND thành phố Hạ Long đối với vụ án “Tranh chấp về quyền sử dụng đất”, giữa nguyên đơn chị Chu Thị Hoàng Yến và bị đơn chị Trần Thị Thúy có lập luận logic, viện dẫn căn cứ và đề xuất quan điểm phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nội dung đề nghị chị Thúy có trách nhiệm trả lại chị Yến 35,37m2 đất là chưa chính xác, cần thể hiện cho chính xác là “quyền sử dụng 35,37m2 đất”.

- Bài phát biểu số 123/PBST-VKS-DS ngày 24/8/2020 của VKSND thành phố Hạ Long đối với vụ án “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu” giữa nguyên đơn anh Nguyễn Văn Lương và bị đơn bà Trần Thị Kim Liên. Kiểm sát viên không lập luận, nhận định, dẫn chiếu các quy định của pháp luật để có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại nêu trên:

Nguyên nhân khách quan:

- Biểu mẫu số 24/DS (ban hành kèm theo quyết định 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng dẫn đến khi xây dựng bài phát biểu chưa có sự thống nhất, như phần thủ tục cần phải nêu được những vấn đề gì, chỉ nêu nội dung vi phạm hay nêu những việc Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và những vi phạm trong quá trình tố tụng vụ án. Tại phần phát biểu quan điểm về giải quyết vụ án thì có bắt buộc phải nêu tóm tắt nội dung vụ án hay không hay chỉ đi vào phân tích từng vấn đề yêu cầu cụ thể của các đương sự để từ đó chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của đương sự.

- Số lượng vụ việc Kiểm sát viên phải tham gia phiên tòa ngày càng tăng, trong khi Kiểm sát viên làm khâu câu tác dân sự cả cấp tỉnh và huyện còn thiếu đặc biệt tại đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện Kiểm sát viên còn phải kiêm nhiệm thêm nhiều khâu công tác khác dẫn đến chưa đầu tư nhiều về thời gian nghiên cứu hồ sơ cũng như các văn bản pháp luật liên quan.

- Một số vụ án có tính chất phức tạp, pháp luật điều chỉnh chưa cụ thể, rõ ràng, dẫn đến có nhiều quan điểm nhận thức khác nhau khi xử lý vụ án nên Kiểm sát viên còn lúng túng khi đưa ra quan điểm xử lý và Điều luật áp dụng.

Nguyên nhân chủ quan:

- Kiểm sát viên còn ít chú trọng về hình thức cũng như cách lập luận của trong bài phát biểu, còn phụ thuộc vào đề cương bài phát biểu trước khi tham gia phiên tòa nên chưa cập nhật kịp thời tình tiết mới phát sinh tại phiên tòa để chỉnh sửa bài phát biểu cho phù hợp.

- Chất lượng Kiểm sát viên tại đơn vị không đồng đều, một số đồng chí Kiểm sát viên mới được điều động về nhận công tác tại đơn vị, trước đó tại đơn vị cũ họ chưa có nhiều kinh nghiệm làm công tác kiểm sát giải quyết án dân sự. Bên cạnh đó, các Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm nên kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng nghiên cứu, tham gia phiên tòa, kỹ năng viết bài phát biểu, kỹ năng phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị theo chức năng nhiệm vụ của ngành còn hạn chế.

- Năng lực và kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án để phát hiện nghi phạm về tố tụng; kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá chứng cứ, vận dụng pháp luật để giải quyết cho từng vụ án cụ thể của Kiểm sát viên còn hạn chế, đặc biệt kỹ năng phát hiện vi phạm của Tòa án về nội dung. Một số Kiểm sát viên chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ hoặc thiếu kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm nghiên cứu hồ sơ; chưa nắm chắc Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành nên không phát hiện được hết các vi phạm của Tòa án và còn lúng túng khi có phát sinh tình huống mới phải xử lý về tố tụng tại phiên tòa.

- Một số Kiểm sát viên chưa thường xuyên cập nhật văn bản, quy định pháp luật mới, không bám sát tiến trình  tố tụng của Tòa án; coi trọng phát biểu quan điểm về nội dung mà bỏ qua việc xem xét về tố tụng nên bài phát biểu đạt chất lượng chưa cao.

- Một số Kiểm sát viên khi xây dựng bài phát biểu chưa bám sát nội dung đã được hướng dẫn trong biểu mẫu do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành hoặc khi xây dựng xong không kiểm tra đối chiếu giữa kết quả nghiên cứu hồ sơ, duyệt án, kết quả tham phiên tòa trước khi ban hành chính thức. Một số Kiểm sát viên thường coppy kết quả báo cáo án qua nội dung bài phát biểu mà không chỉnh sửa theo biểu mẫu hướng dẫn làm cho bài phát biểu còn dài dòng, lan man về nội dung, thiếu phân tích, tổng hợp, nhận định, đánh giá nên bài phát biểu thiếu tính thuyết phục và thiếu kiểm tra lại nên còn mắc nhiều lỗi chính tả, còn nhầm lẫn khi áp dụng Điều luật trong bản phát biểu.

Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa Dân sự.

            Một là, cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; Nghị quyết số 86-NQ/BCSĐ ngày 10/10/2018 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật đối với ngành Kiểm sát Quảng Ninh năm 2018 và những năm tiếp theo; cần thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp tích cực trong đó quan trọng nhất là giải pháp về quản lý chỉ đạo, điều hành, đồng chí Viện trưởng phải là người trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo.

            Hai là, Lãnh đạo, Kiểm sát viên phải nghiên cứu, nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp vì đó là kết tinh của cả quá trình nghiên cứu hồ sơ, thể hiện năng lực, trình độ của Kiểm sát viên và cũng là thể hiện uy tín, trách nhiệm của ngành Kiểm sát trước nhân dân. Do đó, Lãnh đạo các đơn vị phải phân công Kiểm sát viên tham gia đầy đủ 100% phiên tòa, phiên họp theo quy định. Đối với những vụ, việc phức tạp phải phân công Kiểm sát viên có năng lực, trình độ, kinh nghiệm hoặc trực tiếp lãnh đạo phải tham gia...

            Ba là, Trưởng phòng 9 và Viện trưởng VKS cấp huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, thực hiện chuyên đề, phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế. Phòng nghiệp vụ cần tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên, đối với những đơn vị có tồn tại, hạn chế đã nêu nhưng không khắc phục, tiếp tục để xảy ra tồn tại cần thông báo rút kinh nghiệm và xem xét để đánh giá thi đua đối với tập thể, cá nhân ở đơn vị đó.  

            Bốn là, Lãnh đạo phụ trách, phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng tổng hợp và các phòng nghiệp vụ tiếp tục theo dõi, đánh giá chặt chẽ kết quả thực hiện Chuyên đề này cũng như chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự để khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Đối với những cán bộ, Kiểm sát viên làm tốt khâu công tác này cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách ưu tiên để đề bạt quy hoạch, bổ nhiệm theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao.

Từ những thực trạng trên cho thấy bài phát biểu Kiểm sát viên là một văn bản pháp lý quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự, thể hiện quan điểm về toàn bộ việc chấp hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký và những người gia tố tụng từ khi Tòa án thụ lý vụ án đến trước thời điểm HĐXX vào nghị án. Ngoài ra, còn thể hiện quan điểm của Viện kiểm sát về đường lối giải quyết vụ án để Hội đồng xét xử tham khảo, xem xét ra một bản án có căn cứ và đúng pháp luật. Thông qua bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm, phần nào đã khẳng định được vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự.  Do vậy, cần phải hiểu và thực hiện đúng quy định về bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và nâng cao vị thế của Viện kiểm sát tại phiên tòa dân sự sơ thẩm.Thông qua nghiên cứu thực tiễn về bài phát biểu của Kiển sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp ngành kiểm sát Quảng Ninh từ ngày 01/7/2016 đến nay nhằm đánh giá đúng thực trạng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại đơn vị, với những kết quả đạt được cũng như chỉ ra được những thiếu sót, tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót đó. Trên cơ sở đó nêu ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp mà Đảng và Nhà nước đề ra./.

Bùi Văn Bằng - Phòng 9 VKSND tỉnh

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

Thống kê truy cập

6876615
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
91
330
1423
2114
7192
6257254
6876615

IP của bạn: 3.210.201.170

RSS

Ngày tháng

Fri10232020