134 BS-VPTU ngay 18-06-2021 gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

V/v gửi Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thự hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về " Đẩy  mạnh học tập và làm theo tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày 12/6/2021