Thông báo về Thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID – 19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

CV số 2601/VPCP-KGVX ngày 3/4/2020 V/v thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTG về phòng, chống dịch Covid-19

CV số 666-KL/TU - Ngày 01/4/2020 Kết luận của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy 

CV số 2129/ UBND-DL2 V/v Triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, đảm bảo giao thông trong phòng chống dịch Covid-19

CV số 05 /ĐK- UBND 31/3/2020 V/v Thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID – 19 trong giai đoạn phức tạp, cao điểm

CV số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 Chỉ Thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19

CV số 248/TB-VKSTC ngày 31/3/2020 Chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID – 19