Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 45/2013 / QH13 ngày 18/6/2013 of Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 and Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 , Viện kiểm sát nhân dân tối cao have chủ trì, phối hợp with cơ quan hữu quan xây dựng dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Sau đây, VKSND tối cao xin thuyết minh về those nội phân basic of dự thảo Luật:

Attachments:
Download this file (DT thuyet minh luat TCVKSND.doc)DT thuyet minh luat TCVKSND.doc[ ]280 kB