IV. NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ

STT

TÊN VĂN BẢN

ĐƯỜNG DẪN

GHI CHÚ

 

 

   1

Nghị định 19/2018/NĐ-CP về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-dinh-19-2018-ND-CP-quy-dinh-viec-tinh-tong-khoi-luong-hoac-the-tich-chat-ma-tuy-374474.aspx

 

 

   

   2

Nghị định 30/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-dinh-30-2018-ND-CP-thanh-lap-Hoi-dong-dinh-gia-tai-san-trong-to-tung-hinh-su-376934.aspx