Quay về You are here: Home Kỷ niệm 90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam Tư trưởng Hồ Chí Minh về công tác Thanh tra và yêu cầu đối với cán bộ Thanh tra của ngành Kiểm sát nhân dân

Tư trưởng Hồ Chí Minh về công tác Thanh tra và yêu cầu đối với cán bộ Thanh tra của ngành Kiểm sát nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:“Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Với quan niệm như vậy, Người chỉ ra rằng, hoạt động thanh tra không những giúp cho người lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị thấy được kết quả và mức độ thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; mà còn có tác dụng giúp cho việc xem xét, đánh giá những chủ trương, chính sách và pháp luật đã đề ra có đúng và có sát thực tiễn hay không. Từ kết quả thanh tra, người lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị kịp thời xem xét, điều chỉnh và có những biện pháp cụ thể thích hợp giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo; điều hành của mình sát thực tiễn và có hiệu quả; đồng thời cũng là biện pháp để xây dựng, hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên ngày một tốt hơn. Với cách tiếp cận như vậy cho thấy thanh tra chính là “cánh tay nối dài của trên”.

Đối với các cấp lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức khi được thanh tra kết luận sẽ giúp cho đối tượng được thanh tra nhận thức đầy đủ về ưu điểm và những vi phạm, thiếu sót của mình. Thấy được những việc làm đúng, làm tốt để tiếp tục phát huy; những việc làm chưa đúng, những sai phạm, thiếu sót để khắc phục sửa chữa và nâng cao năng lực, trách nhiệm của mình. Như vậy, thanh tra chính là đã giúp đỡ mình trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và thanh tra cũng là “bạn của dưới”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cho rằng, công tác thanh tra phục vụ thiết thực cho sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, công tác thanh tra có vai trò quan trọng như vậy nên cần được tiến hành thường xuyên trong hoạt động quản lý nhà nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra.  Người yêu cầu cán bộ thanh tra phải có đạo đức cách mạng, phải là người gương mẫu; cán bộ thanh tra phải có năng lực, có kinh nghiệm và là người có uy tín. Người cũng yêu cầu cán bộ thanh tra phải cố gắng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, chuyên môn.

Khi đề cập đến đạo đức cách mạng của người cán bộ thanh tra, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Phẩm chất của người cán bộ thanh tra là phải tự mình nghiêm chỉnh, phải có đạo đức cách mạng”.

Theo Bác, người được giao làm công tác thanh tra phải thấy được niềm vinh dự của mình khi được cấp trên tín nhiệm giao cho làm công tác này. Người nói: “Đối với cán bộ, được làm công tác thanh tra là một vinh dự. Vì sao? Vì công tác thanh tra là một công tác quan trọng, Đảng và Chính phủ có tin cậy mới giao cho làm nhiệm vụ ấy” - (Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra tại Hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc ngày 5/3/1960). Cũng tại Hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc ngày 5/3/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê bình: “Một số cán bộ chưa yên tâm công tác, cho làm công tác thanh tra không tiến bộ, thắc mắc về tiền đồ, đứng núi này trông núi nọ, muốn xin đi công tác khác. Như thế là không hiểu rõ nhiệm vụ của mình, không hiểu vinh dự của mình, là mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa”. Bác Hồ còn yêu cầu: Người cán bộ thanh tra nghe không được thiên lệch, nghe một bên, nên nghe người này, nghe người kia. Phải khách quan, chớ do ý muốn và suy đoán chủ quan của mình. Thanh tra muốn biết, muốn thấy, muốn hiểu rõ sự thật ở cơ quan, ở địa phương nào đấy phải tận nơi, nghe ngóng tìm hỏi, chịu khó. Quan liêu sẽ không làm được nhiệm vụ. Phải cẩn thận, khách quan, điều tra, nghiên cứu kỹ lưỡng, chịu khó.

Công tác thanh tra đặc biệt quan trọng, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cán bộ thanh tra phải là những người thực sự có năng lực, kinh nghiệm và uy tín. Năng lực của người cán bộ thanh tra không chỉ tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ thanh tra, mà còn phải nắm vững nghiệp vụ thuộc ngành, nghề của cơ quan, đơn vị đang làm việc; đồng thời phải hiểu biết sâu sắc về các vấn đề xã hội, am hiểu luật pháp, giải quyết các mối quan hệ xã hội một cách minh bạch, công tâm theo đúng pháp luật và không trái với tập quán, đạo lý truyền thống của dân tộc. Bác nói: Người cán bộ thanh tra phải có uy tín cao. Điều đó có nghĩa là cán bộ thanh tra phải là người trong sáng về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có như vậy thì mới làm cho đối tượng thanh tra “tâm phục khẩu phục”.

Người căn dặn: “Cán bộ thanh tra phải cố gắng học tập, học cái hay, tránh cái dở, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nghiệp vụ và trình độ chuyên môn để làm việc cho tốt” - (Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra tại Hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc ngày 5/3/1960).

Trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì việc không ngừng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thật sự là yêu cầu mà mọi cán bộ thanh tra phải học tập, quán triệt.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân cần:

Thực hiện tốt lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”. Cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân phải thường xuyên rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể là:

1. Cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để có quan điểm, tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, biết phân tích, xử lý mọi tình huống thực tế đúng với quan điểm, tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và các quy định của Ngành; dám đương đầu với những khó khăn, phức tạp để hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh.

Để đạt kết quả theo tiêu chí đó, chúng tôi nghĩ rằng người cán bộ thanh tra phải luôn trung thành với mục tiêu hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích của đất nước, của Ngành và của tập thể lên trên hết. Trong quản lý nhà nước, người cán bộ thanh tra luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy mà bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích tổ chức, tập thể lên trên hết là những phẩm chất không thể thiếu của những người làm công tác thanh tra. Do đó, cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân phải dũng cảm, kiên quyết trong các vụ, việc, không sợ nguy hiểm; luôn kiên trì, nhẫn nại và độc lập suy nghĩ và quyết định trong việc xem xét, kiểm tra, xác minh, không giao động trước khó khăn. Mặt khác, người cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân phải có phong cách làm việc tốt, phải coi trọng và luôn ứng xử theo những tiêu chuẩn, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát nói chung và của nghề thanh tra nói riêng. Phong cách làm việc tốt của người cán bộ thanh tra trước hết là phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện đầy đủ, quyền hạn, quy trình chuyên môn nghiệp vụ; khắc phục khó khăn, phức tạp, mang hết khả năng, công sức để hoàn thành nhiệm vụ. Người cán bộ thanh tra phải biết phòng, chống các biểu hiện chủ quan, hấp tấp, tác phong quan liêu, đại khái, quan cách, không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Cán bộ thanh tra nhất thiết phải coi trọng và ứng xử theo những tiêu chuẩn, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của mình, có thái độ khách quan, trung thực và không ngừng nâng cao năng lực công tác.

Người cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân, ngoài chuyên môn nghiệp vụ cao, phải là người có đạo đức; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đầy lòng bác ái, không thành kiến, giàu lòng vị tha không thiên vị; có tác phong giản dị, nhưng nghiêm chỉnh, chững chạc để tạo ra uy tín và uy thế trong giao tiếp. Tùy theo hoàn cảnh, khi tìm hiểu, lúc đàm thoại, phỏng vấn… phải làm thế nào luôn giữ đúng tư thế của một người cầm cân nảy mực. Muốn vậy, người cán bộ thanh tra phải có một đời tư trong sáng và gương mẫu để làm tấm gương tốt cho mọi người, mới mong gây được uy tín trong nhân dân.

2. Phải nâng cao kỹ năng nghề nghiệp là yêu cầu không thể thiếu của người cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân, trước hết là kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ là khả năng vận dụng những kinh nghiệm, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ thanh tra vào thực tiễn công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Nội dung hoạt động thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân bao gồm ba lĩnh vực là: Hoạt động thanh tra nghiệp vụ, hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra xét khiếu tố. Với các hoạt động thanh tra nói trên, yêu cầu người cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân phải có những kỹ năng chung về nghiệp vụ thanh tra, đồng thời phải có kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về công tác kiểm sát, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác tài chính kế toán…

Chính vì vậy, ngoài sự nỗ lực học tập, phấn đấu của từng cán bộ thanh tra trong Ngành Kiểm sát nhân dân cần phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản về kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể:

- Cán bộ thanh tra phải được đào tạo và được trang bị kiến thức cơ bản về thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận…; có trình độ lý luận, tư duy logic, am hiểu kinh tế, chính trị, lịch sử, pháp luật…, và có những kỹ năng cơ bản để tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và xây dựng Ngành; phát hiện sơ hở về cơ chế quản lý trong Ngành để đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm.

- Cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân phải am hiểu pháp luật, có kỹ năng khai thác, sử dụng pháp luật trong công tác; phải được đào tạo nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra; đồng thời, phải có kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác kiểm sát, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác tài chính, kế toán… liên quan đến từng nội dung hoạt động thanh tra trong nội bộ Ngành. Trong đó chú trọng cập nhật các kiến thức pháp luật  mới và các quy định của ngành Kiểm sát nhân dân mới ban hành.

3. Cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân phải có kỹ năng phân tích, tổng hợp, bao quát vấn đề; có khả năng xử lý, giải quyết các vấn đề một cách thấu tình, đạt lý. Người cán bộ thanh tra phải phân tích được vấn đề một cách sâu sắc, thấy được biểu hiện, bản chất của vấn đề đó, xem xét vấn đề trong những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể; từ đó, tổng hợp các yếu tố, phân tích làm rõ nguyên nhân, để có những nhận định, đánh giá cuối cùng, đề xuất hướng xử lý đúng pháp luật và quy định của Ngành; đồng thời bảo đảm sự trung thực, khách quan, có lý, có tình.

Người cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân phải luôn chủ động, linh hoạt trong công việc, có kỹ năng tổ chức công việc, tác nghiệp độc lập và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả. Hoạt động thanh tra đòi hỏi việc tổ chức công việc khoa học, hợp lý, có kế hoạch, chương trình, phân công, phân nhiệm cụ thể, tỉ mỉ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, cũng đòi hỏi người cán bộ thanh tra phải chủ động, linh hoạt trước những tình huống phát sinh. Người cán bộ thanh tra vừa chủ động trong phần việc của mình lại vừa phải có sự phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp để vừa nâng cao hiệu quả công tác với bản thân, vừa phục vụ tích cực cho hoạt động, mục tiêu chung của đoàn thanh tra hoặc nhóm công tác. Ngoài ra, người cán bộ thanh tra trong ngành Kiểm sát cần chú ý rèn luyện và nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Thực tế cho thấy, hoạt động thanh tra đạt được kết quả cao hay không phụ thuộc rất nhiều vào các kỹ năng của đội ngũ cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân; trong đó, kỹ năng giao tiếp, ứng xử là một trong những kỹ năng quan trọng.

Tóm lại, phẩm chất, kỹ năng của người cán bộ thanh tra không tự nhiên mà có. Mỗi người cán bộ thanh tra phải không ngừng học tập, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, rèn luyện kỹ năng công tác, vừa nghiên cứu tài liệu, sách vở, học ở trường, ở lớp, vừa phải học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp và nhất là phải tự rút ra cho mình những bài học, kinh nghiệm qua thực tiễn để có thể ứng dụng tri thức của mình vào công tác thanh tra ngày càng tốt hơn./.

Vũ Thị Toan – Thanh tra VKSND tỉnh

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

Thống kê truy cập

6841603
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
327
220
327
2515
1770
6191524
6841603

IP của bạn: 18.206.238.176

RSS

Ngày tháng

Mon07062020